Archiv článků

27.08.2008 14:09

BRZDOVÁ KAPALINA

 Brzdová kapalina je základním elementem pro přenos síly mezi hlavním brzdovým válcem a brzdovými válci v nábojích kol. Kapalina musí mít určité vlastnosti dané výrobcem vozidla, proto je nutné vždy používat pouze uvedenou brzdovou kapalinu.  Klasifikace brzdové kapaliny se udává...
25.08.2008 20:07

LPG

  LPG systémy Popis LPG systémů můžeme rozdělit podle použití pro různé druhy motorů. Tak jak se vyvíjely motory pro pohon automobilů, vyvíjely se postupem času i systémy pro přestavby těchto motorů na plyn. Hlavním motivem byla nedostačující technická úroveň těchto systémů a následné...
25.08.2008 19:56

Chlazení

  Chlazení má za úkol odvádět přebytečné teplo ze stěn válce motoru a snížit tak tepelné namáhání motoru odvodem tepla do chladící kapaliny nebo vzduchu. Musí zabezpečit stálé udržování nejvýhodnější a nejhospodárnější pracovní teplotu motoru (provozní teplota). Chlazení rozlišujeme na...
24.08.2008 10:55

Mazání

  Myslím že nemá nějaký velký smysl opakovat k čemu slouží mazání  v automobilovém či motocyklovém motoru. Pro ty mladší tedy jen tak v kostce. Hlavním smyslem je vytvořit tenký olejový film na třecích součástech motoru tak, aby se relativní pohyb součástí uskutečnil jako...
29.07.2008 16:32

OKTANOVÉ ČÍSLO:

Oktanové číslo je jedna ze základních charakteristik paliv do spalovacích motorů, vyjadřuje odolnost paliva proti samozápalu (detonaci, tzv. „klepání“) při expanzi ve válci motoru. Čím je oktanové číslo větší tím je palivo odolnější proti samovznícení. Při zvýšeném oktanovém čísle můžeme...
29.07.2008 16:26

CETANOVÉ ČÍSLO :

Cetanové číslo je veličina označovaná zkratkou CČ nebo CN, udávající kvalitu motorové nafty z hlediska její vznětové charakteristiky. Udává množství n-hexadekanu (cetanu) v objemových procentech ve směsi s aromatickým uhlovodíkem 1-metylnaftalenem, která má stejnou vznětovou charakteristiku jako...
29.07.2008 16:24

Propan-Butan (LPG)

  Propan-Butan (LPG)               Nejpoužívanější zkapalněný uhlovodíkový plyn, vzniklý mícháním propanu a butanu. Důvod míchání je jednoduchý - směs umožňuje za každého počasí zajistit určitý podíl odpařeného plynu. Propan-butan...
29.07.2008 16:14

Vazeliny

  Klasifikace a specifikace plastických maziv Konzistence plastických maziv Konzistence je základní klasifikační parametr plastického maziva, je vyjádřením stupně jeho tuhosti. Konzistence je závislá zejména na druhu a množství zpevňovadla a je klasifikována podle stupnice zavedené organizací...
29.07.2008 16:08

Převodové oleje:

  Klasifikace a specifikace automobilových převodových olejů V oblasti převodových olejů není sít systémů hodnocení tak hustá. V praxi se potom užívají zejména klasifikace dle API, viskozitní třídy dle SAE a schvalovací systémy významných výrobců automobilů a převodových ústrojí. Určitou...
29.07.2008 14:42

Barevné označení vodičů:

  Barevné označení vodičů:   Koncern vw: ws   - bílá sw   - černá ro    - červená br    - hnědá gn   - zelená bl    - modrá gr    - šedá li    ...

Vyhledávání

Kontakt

Jaroslav Hladik