Paliva základ

29.07.2008 16:32

OKTANOVÉ ČÍSLO:

Oktanové číslo je jedna ze základních charakteristik paliv do spalovacích motorů, vyjadřuje odolnost paliva proti samozápalu (detonaci, tzv. „klepání“) při expanzi ve válci motoru. Čím je oktanové číslo větší tím je palivo odolnější proti samovznícení. Při zvýšeném oktanovém čísle můžeme...
29.07.2008 16:26

CETANOVÉ ČÍSLO :

Cetanové číslo je veličina označovaná zkratkou CČ nebo CN, udávající kvalitu motorové nafty z hlediska její vznětové charakteristiky. Udává množství n-hexadekanu (cetanu) v objemových procentech ve směsi s aromatickým uhlovodíkem 1-metylnaftalenem, která má stejnou vznětovou charakteristiku jako...
29.07.2008 16:24

Propan-Butan (LPG)

  Propan-Butan (LPG)               Nejpoužívanější zkapalněný uhlovodíkový plyn, vzniklý mícháním propanu a butanu. Důvod míchání je jednoduchý - směs umožňuje za každého počasí zajistit určitý podíl odpařeného plynu. Propan-butan...